Behandlingstid

Førehandsmeldinga skal behandlast snarast mogleg av Telemark Nett og seinast 15 arbeidsdagar etter den er motteke.

Elektronisk ferdigmelding skal sendes inn seinast 5 verkedagar før målarmontering/ spenningssetting av anlegget.

 

Definisjonar på val i elsmart melding

Ny installasjon: Gjelder når det må framførast ny stikkledning (ikkje ved forsterking av eksisterande)

Nytt anlegg: Gjelder når det skal opprettast målaranlegg i beståande installasjon

Midlertidig installasjon: Gjelder installasjon som skal fjernast/ fråkoplast etter en viss tid altså eit provisorisk anlegg.

Endring av overbelastningsvern/ hovudsikring: Gjelder viss installasjonsarbeidet fører til endring av overbelastningsvern/ hovudsikring for eksempel forsterking av inntak.

Arbeid i målepunkt: Gjelder viss ikkje endring av OV eller installasjonsarbeidet har konsekvensar for måling/måleutstyr.

Melding bare til DLE: Melding som kun skal sendes til DLE - Off Grid, NEK 420 og bruksendring. Kan ikkje medføre endring av OV, målepunkt etc.

  • Bruksendring: Melding som kun skal til Det Lokale Eltilsyn - bruksendring som medfører endring av risiko, jfr FEL §14. F.eks lagerbygning som byggast om til leiligheter. Denne meldinga skal ikkje ferdigmeldast men blir automatisk arkivert etter godkjenning.
  • NEK420: Melding som kun skal til Det Lokale Eltilsyn - installasjonsarbeid i eksplosjonsfarlige områder utført ihht NEK 420, jfr FEL §14. Denne meldinga skal ikkje ferdigmeldast men blir automatisk arkivert etter godkjenning.
  • Offgrid: Melding som kun skal til Det Lokale Eltilsyn - anlegg som er sjølvforsynt og som ikkje skal knytast til nettselskapets forsyningsnett, jfr FEL §14. Denne meldinga skal ikkje ferdigmeldast men blir automatisk arkivert etter godkjenning.

 

Produksjonsanlegg

Solcelle

Konformitetserklæring er et dokument som viser at produktet er typegodkjent i.h.h.t. tilknytingsnormen som veljast.