Telemark Nett er pålagt å kreve inn anleggsbidrag

Telemark Nett er pålagt å kreve inn anleggsbidrag for å dekke kostnadene når kunde tilknytter seg straumnettet eller får auka kapasitet. Anleggsbidraget skal beregnes ut ifrå de nødvendige kostnadene som følgjer av kundens tilknytning til straumnettet. Anleggsbidraget skal også inkludere eventuelle kostnader Telemark Nett har forskuttert for fremtidige tilknytningar og/eller forsterkningar i det berørte straumnettet.

Anleggsbidrag beregnes og kreves inn i henhold til Telemark Netts gjeldende standard tilknytningsvilkår, samt i overensstemmelse med Olje- og energidepartementets (OED)

Formålet med anleggsbidrag er todelt

Det eine formålet er å synliggjøre kostnadene ved nye tilknytninger til straumnettet eller forsterkning av eksisterande tilknytninger.

Når du mottar et tilbudsbrev om tilknytning med tilhørende estimerte anleggsbidrag, får du mulighet til å vurdere nettilknytning opp mot alternative tiltak. Dette kan for eksempel være at du velger å redusere ditt effektbehov eller å endre lokalisering til eit sted med bedre nettkapasitet. Dette vil igjen redusere anleggsbidraget du må betale.
Nettselskapene skal kreve at den som utløser nye nettilknytninger eller forsterkninger i eksisterende nett dekker inntil 100 % av de nødvendige kostnadene. Hvor stor andel du skal dekke avhenger av ditt effektbehov, og om det er eller vil bli andre som blir tilknyttet eller får auka kapasitet på det aktuelle straumnettet.

Det andre formålet er å fordele kostnadene mellom den som utløser anleggsbidraget og nettselskapets øvrige kundar. Bakgrunnen for kvifor dette er eit viktig hensyn er at kostnader som ikkje dekkes gjennom anleggsbidrag, dekkes av nettselskapets øvrige kunder gjennom auka nettleige.

Bestilling, gjennomføring og fakturering

Saksbehandlere i Telemark Nett beregner anleggsbidraget og sender deg eit tilbudsbrev. Alle anleggsbidrag etterberegnes etter at nettanlegget er ferdigstilt. Det er det etterberegnede anleggsbidraget som viser de faktiske kostandene og du vil da enten bli etterfakturert eller tilbakebetalt dersom det etterberegnede anleggsbidraget avviker fra det innbetalte.
Telemark Nett kan imidlertid ikkje kreve at du dekker kostnadsoverskridelser på meir enn 15 % ut over det estimerte anleggsbidraget. Unntaket er kostnadsoverskridelser som skyldes forhold på din side.

Uenighiet om anleggsbidrag

Ved uenighet om anleggsbidraget oppfordrer vi deg til å ta kontakt med vår saksbehandler for å gå igjennom tilbudet og det estimerte anleggsbidraget. Dersom det ikkje oppnås enigheit, har du rett til å klage saken inn til Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

Eigarskap

Alle anleggsdeler fram til tilknytningspunktet er Telemark Nett sin eigendom og dermed underlagt Telemark Nett sitt drifts- og vedlikeholdsansvar. Dette gjelder også anleggsdeler som heilt eller delvis er finansiert gjennom anleggsbidrag. Telemark Nett, som anleggseigar, har ansvaret for alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader for straumnettet fram til tilknytningspunktet. Telemark Nett er eigar av straummålar og har dermed ansvaret for alle fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for denne.