Vi endrar nettleiga for 2024 der nye tariffar blir gjeldande frå 01.11.2023. Dette er som ei fylgje av ei betydeleg opparbeida mindreinntekt gjennom 2023.

Det er fleire årsakar til at vi må auka nettleigeprisane, og det skuldast mellom anna:

  • Det har har i 2023 vore ein nedgang i straumforbruket i forhold til året før.
  • Lågare effektuttak hjå kundane gjer at fleire blir fakturert for kapasitetsledd etter dei lågaste trinna.
  • Vi tek ut mykje av krafta vår i Statnett sitt sentralnett i Lio, og kostnaden ved dette har auka. Her fekk vi tidlegare betalt fordi det lokale uttaket vårt reduserte overføringstapet frå Lio og inn til sentrale strøk. Ved auka eksport av straum blir denne verknaden totalt endra der Telemark Nett no må betala som ein følgje av endring i kraftflyten.

Frå 01.07.2022 innførte vi ny nettleigemodell.
Kapasitetleddet blir sett til middelverdien av dei 3 høgaste timeverdiane siste månad. (plukka ut frå 3 ulike dagar). Nå kan du spare pengar på å jamne ut straumforbruket over døgnet.

Last ned PDF versjon pristabell (JPG, 59KB)

Kundar med forbruk mindre enn 100 000 kWh/år *)
EnergileddInkl. mvaEkskl. mvaEining
Energiledd36,028,8øre/kWh
Offentlege avgifter
Forbruksavgift19,815,84øre/kWh
Avg. Energifondet (Privat)1,251,0øre/kWh
Avg. Energifondet (Næring)1000800kr/år
Totalpris energiledd inkl.off.avg. for privatkundar
Energiledd inkl. off.avgifter57,05øre/kWh
Kapasitetsledd
0 - 5 kW420336kr/mnd
5 - 10 kW540432kr/mnd
10 - 15 kW1050840kr/mnd
15 - 20 kW13501080kr/mnd
20 - 25 kW16501320kr/mnd
25 - 50 kW31502520kr/mnd
50 - 75 kW45003600kr/mnd
75 - kW63005040kr/mnd
Offentlege særavgifter er inkl. i prisane over:
Forbruksavgift19,2815,84øre/kWh
Avg. Energifond (Hushald)1,25øre/kWh
Avg. Energifond (Næring)67kr/mnd
Kundar med forbruk over 100 000 kWh/år **)
Grunnlag for effektledd er høgastge timeverdi pr. mnd.
Inkl.mvaEkskl.mvaEining
Fastledd16011280kr/mnd
Energiledd36,028,8øre/kWh
Offentlege avgifter
Forbruksavgift19,8015,84øre/kWh
Avg. Energifondet
83
67
kr./mnd
Effektledd
0 - 50 kW
93
74
kr/mnd/kW
50 - 200 kW
72
58kr/mnd/kW
Over 200 kW
54
43kr/mnd/kW